Сегодня, 23 декабря, в Запорожье прошел завершающий этап испытаний четвертого пускового комплекса Автомагистрали через реку Днепр, а именно сооружения № 4 балочного моста.

В Запорожье провели очередное испытание нового моста через Днепр

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Запорожской службы автомобильных дорог (САД).

Мостом проехались сразу 9 грузовиков, потом еще одна колонна с девятью такими же тяжеловесами. В это время изгиб балок моста и возврат их в исходное положение фиксировали геодезисты. Завершили испытания проездом сразу 18 грузовиков. Вес каждой машины с грузом — 36 тонн.

Как отметили в САД, балочный мост с подходами, соединяющий берег Хортицкого района с островом Хортицей, состоит из сооружений №№ 3, 4 и 5. Сооружение № 5 было испытано 14 грудня, а сооружение № 3 проверяли в минувшее воскресенье, 20 декабря.

Напомню, согласно ДБН А.3.1-3-94 «Принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.» необходимо составление и подписания акта ввода в эксплуатацию пускового комплекса (части объекта строительства). Без подписания такого акта эксплуатация объекта запрещена.

Согласно указанному документу, производятся испытания и подписываются акты рабочими комиссиями. Затем акты передаются на рассмотрение государственной комисси. Если сегодня прошли испытания и рабочая комиссия подписала акт, успеют ли до приезда президента Зеленского подписать акт приемки объекта, подготовленного к эксплуатации? или Зеленский с собой комиссию привезет?

Цитата из ДБН А.3.1-3-94

2.5. Робочі комісії призначаються рішенням (наказом, постановою) замовника (забудовника), який встановлює за погодженням з генеральним підрядчиком порядок та тривалість їх роботи. Робочі комісії створюються не пізніше ніж у п’ятиденний терн після отримання письмового повідомлення генерального підрядчика про готовність об’єкта чи устаткування до здачі.
2.6. До складу робочої комісії включаються представники замовника (забудовника), генерального підрядчика, субпідрядних організацій, експлуатаційної організації, генерального проектувальника, органів Державного епідеміологічного нагляду, Державної екологічної інспекції, Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції з енергозбереження, Держкоматомнагляду (на підконтрольних об’єктах). При прийнятті в експлуатацію промислових об’єктів до складу робочої комісії додатково включається представник профспілкової організації замовника або експлуатаційної організації. Головою робочої комісії призначається представник замовника
(забудовника).
2.7. Генеральний підрядчик подає робочій комісії таку документацію:
— перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, з зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, відповідальних за їх виконання;
— комплект робочих креслень, по яких здійснювалось будівництво об’єкта, що приймається, з внесеними в них у процесі будівництва змінами у встановленому порядку;
— документи, що свідчать про якість матеріалів, конструкцій і виробів, які застосовувались при виконанні будівельно-монтажних
робіт;
— акти про заховані роботи і акти про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій;
— акти про випробування змонтованого устаткування, акти про випробування технологічних трубопроводів, внутрішніх систем холодного і гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання та улаштування дренажу; акти про ущільнення (герметизацію) вводів і випущення інженерних комунікацій в місцях їх проходження крізь стіни підвалів;
— акти про випробування зовнішніх і внутрішніх електроустановок і електромереж;
— акти про випробування обладнання телефонізації, радіофікації, телебачення, сигналізації і автоматизації;
— акти про випробування обладнання пожежебезпеки, вибухобезпеки, блискавкозахисту;
— акти радіаційного обстеження об’єкта;
— акти про виконання протисейсмічних заходів, передбачених проектом для будівництва в сейсмічних районах;
— акти про виконання заходів при будівництві на теритотіях з просідаючими грунтами, підземними виробками, карстами;
— журнали виконання робіт, авторського нагляду, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва.
2.8. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (крім об’єктів житлово-цивільного призначення) здійснюється державними приймальними комісіями, які призначаються органами, що затвердили проектно-кошторисну документацію, а об’єктів житлово-цивільного призначення — державними приймальними комісіями, які призначаються районними і міськими виконкомами Рад народних депутатів.
Призначення державних приймальних комісій провадиться не пізніше ніж за 30 днів до встановленого терміну введення в експлуатацію при прийнятті об’єктів житлово-цивільного призначення і за 2
місяці — об’єктів виробничого призначення.
2.9. До складу державної приймальної комісії включаються представники експлуатаційної організації, замовника, генерального
підрядчика, генерального проектувальника, органів Державного архітектурно-будівельного контролю, органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Державного пожежного нагляду, Державної екологічної інспекції, Держнагнядохоронпраці, Державної
інспекції з енергозбереження, Держкоматомнагляду (на підконтрольних об’єктах), органів державної виконавчої влади та виконкомів
місцевих Рад народних депутатів, на території яких розташовано побудовані об’єкти. При прийнятті в експлуатацію виробничих об’єктів до складу державної приймальної комісії додатково включається представник профспілкової організації замовника або експлуатаційної організації. Головою державної приймальної комісії по об’єктах виробничого призначення призначається представник експлуатаційної організації. Головою державної приймальної комісії по об’єктах житловоцивільного призначення призначається представник органу Державного архітектурно-будівельного контролю.
2.10. Замовник подає державним приймальним комісіям документацію, перелічену в п.2.7, а також:
— довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими комісіями;
— затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники об’єкта, що приймається в
експлуатацію;
— перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали участь у проектуванні об’єкта, що приймається в експлуатацію;
— документи на відведення земельних ділянок і дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельно-монтажних робіт;
— документи на геодезичну розбивочну основу для будівництва, а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва, які
виконані замовником;
— документи про геологію і гідрогеологію будівельного майданчика, про результати випробування грунту та аналізу грунтових вод;
— геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж, яка передається також в місцеві органи містобудування і архітектури;
— паспорти на устаткування та механізми;
— акти на прийняття будівель, споруд і приміщень, змонтованого устаткування, які складені робочими комісіями (додаток 2, форма 1,2,3);
— акти на прийняття будівель, споруд і приміщень, зазначених в пункті 2.4 (додаток 2, форма 4);
— довідки міських експлуатаційних організацій про те, що зовнішні комунікації холодного і гарячого водопостачання, каналіза-
ції, теплопостачання, газапостачання, енергопостачання та зв’язку забезпечать нормальну експлуатацію об’єкта і прийняті ними на обслуговування;
— довідку на відповідність потужностей, що вводяться (для початкового періоду освоєння проектних потужностей), тим потужностям, які передбачені проектом;
— довідку про фактичну вартість будівництва, підписану замовником і підрядчиком;
— зведені матеріали робочої комісії про готовність об’єкта в цілому до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією.
2.11. При прийнятті об’єктів із спеціфичними умовами виробництва державна приймальна комісія має право вимагати додаткові документи, що стосуються специфіки експлуатації об’єкта, який приймається.
2.12. Державні приймальні комісії зобов’язані перевірити усунення недоробок, виявлених робочими комісіями, і готовність об’єкта
до прийняття в експлуатацію.
2.13. Прийняття державними приймальними комісіями закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію оформляється актом (додаток 2,
форма 5).
Акт державної приймальної комісії про прийняття об’єктів в експлуатацію підписується головою та всіма членами комісії. При наявності у членів комісії заперечень вони повинні бути розглянуті з участю органу, який вони представляють.
Розгляд акту державної приймальної комісії про прийняття об’єкта в експлуатацію, прийняття рішення за результами розгляду заперечень окремих членів комісії і затвердження акту органом, який призначив комісію, здійснюється в термін, що не перевищує місяць після підписання акту по об’єктах виробничого призначення, і не більше 7 днів — по об’єктах житлово-цивільного призначення.
Без підпису акту представниками органів державного нагляду введення в експлуатацію об’єкта не дозволяється.
Датою введення об’єкта в експлуатацію є дата підписання акту державною приймальною комісією.
У звітність про введення в дію об’єктів виробничого та жит- лово-цивільного призначення включаються тільки об’єкти, по яких затверджені акти державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію та при наявності гарантійного паспорта-сертифіката на об’єкт, який видається генеральним підрядчиком.

В Запорожье провели очередное испытание нового моста через Днепр

В Запорожье провели очередное испытание нового моста через Днепр

В Запорожье провели очередное испытание нового моста через Днепр

Читайте также: Завтра в Запорожье откроют движение по новому мосту через р.Старый ДнепрЭта запись была опубликована 23.12.2020в 8:41 ПП. В рубриках: Запорожье. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете пройти в конец страницы и оставить свой комментарий, пинг пока закрыт.

Оставьте свой комментарий

Примечание: Осуществляется проверка комментариев, и это может задержать их публикацию. Отправлять комментарий повторно нет необходимости.